aSH107113bSH107104cSH107184dSH106929meSH107122fSH107208m